wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane
Ile to kosztuje? Za usługi zapłacisz punktami
1 punkt = 1,23 PLN
Ogłoszenie Kup Teraz
(wymaga rejestracji w Przelewy24)
Wystawienie wierzytelności na sprzedaż 32 pkt Wystawienie wierzytelności na sprzedaż 0 pkt
Prowizja za sukces 0% Prowizja za sukces 10%
Koszt usunięcia niesprzedanych ofert 0 pkt Koszt usunięcia niesprzedanych ofert 32 pkt
Opcje dodatkowe:
Promowanie oferty jako długu z zabezpieczaniem 24 pkt
Promocja wierzytelności na stronie głównej (na 14 dni) 100 pkt
Wyróżnienie wierzytelności na stronie kategorii (na 14 dni) 10 pkt
Pakiety
Pakiet Ile to kosztuje? Ilość ofert w pakiecie Okres ważności Wartość pakietu
MINI 360,00 zł do 30 szt. 30 dni 885,60 zł
MIDI 1 000,00 zł do 100 szt. 60 dni 2 952,00 zł
MAXI 1 800,00 zł do 300 szt. 90 dni 8 856,00 zł
Abonament miesięczny

Dla użytkowników zainteresowanych wystawieniem większej ilości ofert sprzedaży długów, proponujemy bardzo korzystne i dostosowane do potrzeb abonamenty. Skontaktuj się z nami.

Regulamin

Dlugi.info jest publiczną platformą internetową zawierającą oferty sprzedaży wierzytelności zamieszczane przez zarejestrowanych użytkowników portalu - kojarzącą nabywców wierzytelności z ich zbywcami (zwana dalej „Platformą”). Platforma w części zawierającej oferty sprzedaży wierzytelności dostępna jest nieodpłatnie dla nieokreślonego kręgu użytkowników.

§ 1. Definicje stosowane w niniejszym regulaminie

1.1. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami.

1.2. Administrator – zarządzająca Platformą spółka dlugi.info S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 62/2, adres elektroniczny bok@dlugi.info, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325478, o kapitale zakładowym w całości opłaconym w wysokości 100.000 zł, NIP 7811830762.

1.3. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.4. Zarejestrowany Użytkownik - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zakończyła pomyślnie procedurę rejestracyjną na Platformie.

1.5. Wierzyciel - Zarejestrowany Użytkownik Platformy posiadający Wierzytelność wobec Dłużnika.

1.6. Wierzytelność - przysługujące Wierzycielowi wymagalne roszczenie do domagania się od Dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego.

1.7. Dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.

1.8. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9. Punkt - wirtualna waluta nabywana przez Zarejestrowanego Użytkownika na Platformie pozwalająca na korzystanie z rabatów i dokonywanie zapłaty za usługi określone cennikiem.

§ 2 Regulamin

2.1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, który wraz z ewentualnymi dodatkowymi umowami dotyczącymi poszczególnych Zarejestrowanych Użytkowników Platformy oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa - określa prawa i obowiązki Zarejestrowanych Użytkowników Platformy oraz Administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z Platformy.

2.2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy wymaga stania się Zarejestrowanym Użytkownikiem, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się Użytkownika mocą którego akceptuje on wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia rejestrującemu się Użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej (przez jego wydrukowanie) lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zmiana Regulaminu

3.1. Administrator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa; zmiany cennika; usprawnienie działania Platformy; poprawa ochrony prywatności Użytkowników; zapobieganie nadużyciom; względy bezpieczeństwa; zmiany technologiczne i funkcjonalne; zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych; zmiany redakcyjne. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Zarejestrowanych Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://dlugi.info oraz przesłanie na adres elektroniczny e-mail przypisany do konta Zarejestrowanego Użytkownika

3.2 Zarejestrowani Użytkownicy nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu mają prawo wypowiedzieć umowę na korzystanie z Platformy w terminie 14 dni od udostępnienia im zmian w Regulaminie ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do Regulaminu.

§ 4 Zasady działania i funkcje Platformy.

4.A Relacje prawne pomiędzy użytkownikami Platformy

4.1. Platforma jest publiczną platformą internetową zawierającą oferty lub zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności zamieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników kierowane do nieokreślonego kręgu odbiorców platformy - kojarzącą nabywców Wierzytelności z ich zbywcami. Część Platformy nie wymagająca rejestracji zawierająca oferty i zaproszenia do zawarcia umów sprzedaży Wierzytelności - jest dostępna jest dla wszystkich Użytkowników. Część Platformy umożliwiająca Wierzycielom zamieszczenie informacji o sprzedaży Wierzytelności, jak i jej część umożliwiająca kontakt potencjalnego nabywcy z Wierzycielem, a w niektórych przypadkach nabycie Wierzytelności za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Platformie – dostępna jest wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników, a zatem wymaga uprzedniej rejestracji na Platformie.

4.2. Administrator nie jest stroną umów sprzedaży Wierzytelności zawieranych przez Zarejestrowanych Użytkowników, nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez Zarejestrowanych Użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.

4.3. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o sprzedaży Wierzytelności, a w szczególności za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym (istnienie Wierzytelności i wypłacalność Dłużnika).

4.4. Dostęp do informacji o Wierzytelnościach wystawionych do sprzedaży na Platformie jest bezpłatny.

4.B Relacje prawne pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanymi Użytkownikami.

4.5. Rozpoczęcie procedury rejestracyjnej jest procesem zmierzającym do zawarcia umowy, pomiędzy Administratorem, a rejestrującym się Użytkownikiem Platformy. Pomyślne zakończenie procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz ewentualnej umowy dodatkowej zaakceptowanej przez rejestrującego się Użytkownika Platformy. Rejestracja na Platformie jest nieodpłatna.

4.6. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej, Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje prawo do samodzielnego zamieszczania, edytowania i usuwania na Platformie informacji o sprzedaży swoich Wierzytelności oraz ma możliwość nabycia Wierzytelności za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych na Platformie, jeżeli Wierzyciel publikujący ogłoszenie wybierze taką opcję.

4.7. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Administratora Zarejestrowany Użytkownik musi zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do sieci Internet, dostęp do Platformy poprzez przeglądarkę www, konto poczty elektronicznej e-mail umożliwiające odbieranie wiadomości poczty elektronicznej.

4.8. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Zarejestrowany Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zarejestrowany Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu oraz, iż ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych Użytkowników.

4.C Odpłatność za usługi dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników

4.9 Korzystanie z usług oferowanych przez Administratora Zarejestrowanym Użytkownikom jest odpłatne. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania reguluje załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik.

4.10. Punkt jako wirtualna waluta nabywana przez Zarejestrowanego Użytkownika na Platformie za cenę 1,23 zł (1zł + podatek VAT) za jeden punkt. Punkty podlegają automatycznemu rozliczeniu z wynikającą z cennika wartością usług nabywanych przez Zarejestrowanego Użytkownika Platformy, z zaznaczeniem, iż Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Punkty nie podlegają zamianie ani zwrotowi.

4.11.Szczegółowe informacje na temat liczby Punktów przypisanych danemu rodzajowi usługi publikowane są każdorazowo na Platformie, z zastrzeżeniem, iż Administrator jest uprawniony do dokonywania zmiany liczby Punktów przypisywanej danemu rodzajowi usługi. Natomiast względem Zarejestrowanego Użytkownika zastosowanie znajdują przypisane ilości Punktów obowiązujące w dacie zakupu przez niego danej usługi.

4.12. O każdorazowej zmianie liczby Punktów dla danej usługi lub wartości pieniężnej Punktu Administrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na Platformie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika.

4.13. Punkty nabywane są przez Zarejestrowanych Użytkowników za pośrednictwem Platformy, zaś płatności za zakupione Punkty można dokonywać za pośrednictwem serwisu elektronicznego obsługującego płatności elektroniczne on-line lub poprzez wpłatę na konto Administratora, po wcześniejszym wygenerowaniu faktury pro-forma. Sprzedaż, a równocześnie aktywacja zakupionej liczby Punktów uzależniona jest od dokonania wpłaty pełnej należności z tytułu ceny zakupu, co skutkować będzie wystawieniem faktury VAT przesyłanej na adres elektroniczny Zarejestrowanego Użytkownika.

4.14. Usuwanie informacji o sprzedaży wierzytelności wystawionych na Platformie od 01.01.2014 roku jest bezpłatne, z wyłączeniem usuwania informacji o sprzedaży wierzytelności wystawionych na zasadach wskazanych w punkcie 6.12 i 6.13 poniżej - za usunięcie których odpłatność określa cennik.

4.15. Opłata za usunięcie informacji o fakturze przeterminowanej powyżej 2 lat, zamieszczonej na platformie do 31.12.2013 roku, wynosi 5% netto od wartości brutto wierzytelności. Opłata jest pobierana od zarejestrowanego użytkownika, który zamieścił tę informację, z chwilą zlecenia Administratorowi usunięcia informacji o sprzedaży takiej wierzytelności. Do czasu uregulowania opłaty Administrator może wstrzymać realizację zlecenia usunięcia informacji o sprzedaży wierzytelności (rekordu).

§ 5 Procedura rejestracyjna i wyrejestrowania

5.A Procedura rejestracyjna.

5.1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy o korzystaniu z Platformy pomiędzy Administratorem a rejestrującym się Użytkownikiem. Rejestracja Użytkowników na Platformie odbywa się bądź w formie dokumentowej (online) na Platformie, bądź poza Platformą w formie pisemnej lub elektronicznej.

5.2. Rejestracja Użytkownika jest możliwa po wypełnieniu obligatoryjnych pól formularza rejestracyjnego na Platformie.

5.3. Rejestrujący się Użytkownik zobowiązany jest podawać wszelkie wymagane przez Administratora dane zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i według swej najlepszej wiedzy, a w razie ich zmiany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, uaktualnić je poprzez zakładkę na Platformie - "Moje konto> Ustawienia".

5.4. Użytkownik dokonuje rejestracji zawsze osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

5.5. W przypadku rejestracji online Administrator może zażądać od Użytkownika w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji poprzez umieszczenie elektronicznej kopii dokumentów na Platformie w zakładce Moje konto w panelu użytkownika lub poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę i miejsce poświadczenia) potwierdzających te dane, bądź poprzez przedstawienie ich do wglądu w siedzibie Administratora Do czasu uwiarygodnienia danych Administrator ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika.

5.B Procedura wyrejestrowania.

5.6. Niniejsza umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każdemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy pomiędzy nim a Administratorem (wyrejestrowanie) za 14-dniowym terminem wypowiedzenia. W celu wyrejestrowania wystarczy wysłać dyspozycję wyrejestrowania na adres e-mail bok@dlugi.info, bądź listem poleconym na adres siedziby Administratora oświadczenia zawierającego dane umożliwiające identyfikację Zarejestrowanego Użytkownika. Oświadczenie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Zarejestrowanego Użytkownika Administrator pozostawia bez dalszego biegu.

5.7.Przed wyrejestrowaniem Zarejestrowany Użytkownik powinien wykorzystać posiadane Punkty. Administrator nie zwraca równowartości Punktów niewykorzystanych przez Zarejestrowanego Użytkownika.

5.8. Po wyrejestrowaniu i upływie okresu wypowiedzenia lub po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Administrator usuwa Zarejestrowanego Użytkownika z bazy Zarejestrowanych Użytkowników oraz usuwa dane osobowe z nim związane chyba, że Zarejestrowany Użytkownik zalega z uregulowaniem jakichkolwiek opłat na rzecz Administratora.

5.9. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – tj. od zakończenia procedury rejestracyjnej, Konsument może od umowy odstąpić, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail bok@dlugi.info, bądź listem poleconym na adres siedziby Administratora. Z uwagi na posiadane przez Konsumenta prawo odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy – Konsument będzie mógł rozpocząć korzystania z usług dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników dopiero po upływie wskazanego terminu na wykonanie prawa odstąpienia. Jeżeli Konsument chciałby korzystać z wszystkich usług już od momentu rejestracji zobligowany jest złożyć Administratorowi wyraźne oświadczenie w toku rejestracji, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Administratora usług od momentu zawarcia umowy, ale w związku z tym traci prawo odstąpienia od umowy.

§ 6 Zamieszczanie informacji o sprzedaży wierzytelności

6.1. Wierzyciel przed zamieszczeniem ogłoszenia o sprzedaży Wierzytelności na Platformie, a co za tym idzie podaniem danych Dłużnika, zobowiązany jest potwierdzić we własnym zakresie prawdziwość i aktualność tych danych.

6.2. Zakończenie procedury rejestracyjnej na Platformie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o powierzeniu Administratorowi przez Zarejestrowanego Użytkownika przetwarzania danych osobowych dłużników o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania przez Wierzyciela na Platformie nieprawdziwych danych lub danych nieaktualnych.

6.4. Zamieszczenie informacji o sprzedaży Wierzytelności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wierzyciela na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym Zarejestrowanym Użytkownikom Platformy.

6.5. Dane osobowe Wierzyciela dostępne są tylko dla innych Zarejestrowanych Użytkowników Platformy, na co Wierzyciel wyraża zgodę.

6.6. Dane Wierzyciela wystawiającego ogłoszenie zawierające zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności wobec Konsumenta są widoczne dla wszystkich Użytkowników Platformy na co Wierzyciel wyraża zgodę.

6.7. Z chwilą zamieszczenia przez Wierzyciela na Platformie informacji o sprzedaży Wierzytelności, generowane jest powiadomienie Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych na Platformie - w drodze elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt 6.8) z pouczeniem o przysługujących mu prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz celu.

6.8. W momencie zamieszczania informacji o sprzedaży Wierzytelności na Platformie, Wierzyciel zobowiązany jest do przekazania aktualnego adresu e-mail Dłużnika oraz telefonu. Nie podanie tych danych nakłada na Wierzyciela obowiązek samodzielnego powiadomienia Dłużnika o fakcie wystawienia długu na Platformie. Gotowy druk powiadomienia dostępny jest do pobrania na Platformie.

6.9. Wierzyciel zamieszczający informację o sprzedaży Wierzytelności na Platformie, w przypadku, gdy Wierzytelność ta została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności), zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z Platformy informacji o sprzedaży Wierzytelności.

6.10. Administrator ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć informację o sprzedaży Wierzytelności.

6.11 Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności poza Platformą lub za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych na Platformie, jeżeli Wierzyciel publikując ogłoszenie wybierze taką opcję. W takim przypadku Zarejestrowany użytkownik aby nabyć Wierzytelność: akceptuje na Platformie warunki przedstawione przez Wierzyciela w treści oferty - wypełniając odpowiedni formularz na stronie oferty; na podstawie dokonanych wyborów Platforma generuje projekt umowy sprzedaży wierzytelności; po potwierdzeniu warunków zawartych w projekcie umowy – nabywca przekierowywany jest do strony operatora płatności gdzie dokonuje płatności za Wierzytelność, po uiszczeniu całej ceny sprzedaży za Wierzytelność – umowa sprzedaży wierzytelności dochodzi do skutku.

6.12. Wierzyciel chcący zawrzeć umowę sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych na Platformie zobowiązany jest zarejestrować konto u operatora płatności za pośrednictwem, którego nabywca Wierzytelności przekaże mu cenę sprzedaży, i upoważnić tego operatora płatności do potrącenia z ceny sprzedaży Wierzytelności kwoty prowizji Administratora w wysokości wskazanej w cenniku Platformy i przekazania jej bezpośrednio na rzecz Administratora. Niniejsza funkcjonalność z uwagi na ograniczenia nakładane przez operatora płatności posiada limit płatności za Wierzytelność na rzecz Wierzyciela będącego osobą fizyczną w wysokości 5.000 zł, a dla Wierzycieli będących przedsiębiorcami limit płatności za Wierzytelność wynosi 50.000 zł.

6.13. Potwierdzenie przez operatora płatności dokonania zapłaty całej ceny sprzedaży za zbywaną Wierzytelność powoduje automatyczne usunięcie oferty nabycia Wierzytelności z Platformy.

§ 7 Odpowiedzialność

7.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Zarejestrowanych Użytkowników za czasową niemożność korzystania z Platformy, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od Administratora (w szczególności awarii systemu, awarii sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania Platformy (w szczególności wprowadzania zmian systemowych, prac konserwacyjnych).

7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Zarejestrowanych Użytkowników za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o sprzedaży Wierzytelności w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

7.3. Zarejestrowany Użytkownik, który zamieścił informację o sprzedaży Wierzytelności, odpowiada za wszelkie roszczenia, jakie zostałyby skierowane przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika nieprawdziwych lub nierzetelnych danych dotyczących samego Dłużnika, bądź Wierzytelności.

§ 8 Procedura reklamacyjna.

8.1. Administrator zapewnia, że Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia jego danych udostępnionych na Platformie. Prawo to Zarejestrowany Użytkownik realizuje samodzielnie przez opcję aktualizacji danych na Platformie.

8.2. Reklamacje dotyczące usług Zarejestrowany Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny bok@dlugi.info. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny e-mail zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

8.3. Dłużnikowi przysługuje prawo złożenia do Wierzyciela sprzeciwu w stosunku do treści ogłoszenia o sprzedaży jego Długu względem Wierzyciela. Złożenie sprzeciwu wymaga rejestracji na Platformie przez Dłużnika. Złożony sprzeciw jest przez Platformę przekazywany Wierzycielowi celem rozpatrzenia. Do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przez Wierzyciela ogłoszenie, którego dotyczy sprzeciw przestaje być widoczne na Platformie (skutek ten dotyczy tylko pierwszego sprzeciwu Dłużnika w stosunku do danego Długu). Wierzyciel w efekcie rozpatrzenia sprzeciwu może: przywrócić widoczność ogłoszenia na Platformie albo zmienić jego treść albo trwale usunąć z Platformy. Jeżeli Wierzyciel w terminie 30 dni nie rozpatrzy sprzeciwu Dłużnika przyjmuje się, że milcząco sprzeciw Dłużnika odrzucił, a dodatkowo, jeżeli był to pierwszy sprzeciw Dłużnika w stosunku do danego Długu - to widoczność ogłoszenia na Platformie zostaje przywrócona. Jeżeli Dłużnik przed rozpatrzeniem zgłoszonego sprzeciwu wyrejestruje się z Platformy to jego sprzeciw zostaje anulowany, a widoczność ogłoszenia na Platformie zostaje przywrócona.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

9.A Dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika.

9.1. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Administrator, czyli dlugi.info spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-289) przy ulicy Promienistej 62/2, NIP: 7811830762, KRS: 0000325478, adres elektroniczny: bok@dlugi.info . Z inspektorem ochrony danych Administratora można kontaktować się pisząc na adres siedziby Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@dlugi.info.

9.2. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwanego dalej „RODO” tj.:

 • w oparciu o udzieloną zgodę;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Zarejestrowanego Użytkownika;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Zarejestrowanego Użytkownika.

 

9.3. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

9.4. Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników są wszyscy Użytkownicy korzystający Platformy.

9.5 Administrator może przekazywać dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz;
 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 • firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

9.6 Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych państwom trzecim. Przekazanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników państwom trzecim (w tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

 • Administrator utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;
 • podmiot realizujący usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajduje się w państwie trzecim.

 

9.7 Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Zarejestrowany Użytkownik posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

9.8. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.9. Okres przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

9.10. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

9.11. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9.B Dane osobowe Dłużnika.

9.12. Administratorem danych osobowych Dłużnika jest każdorazowo jego Wierzyciel, a nie Administrator czyli dlugi.info S.A.

9.13. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych przez Wierzyciela nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika przez Wierzyciela bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9.14. Przetwarzanie danych osobowych Dłużnika następuje w celu umożliwienia Zarejestrowanym Użytkownikom poinformowania Użytkowników Platformy, będących potencjalnymi nabywcami Wierzytelności o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych Wierzytelności.

9.15. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Dłużnika będącego Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG następuje w oparciu o zawartą między Wierzycielem a Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu .

9.16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Zarejestrowanych Użytkowników ofert sprzedaży Wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu z Platformy.

§ 10 Doręczenia

10.1. Podstawową formą doręczeń w relacjach pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami, jak również w relacjach pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami a Administratorem jest droga elektroniczna. Doręczenia odbywają się na adresy elektroniczne e-mail przekazane przez Zarejestrowanych Użytkowników podczas rejestracji, bądź podczas późniejszej aktualizacji danych bądź na adres elektroniczny do kontaktu z Administratorem tj. bok@dlugi.info

10.2. W przypadku zaistnienia konieczności doręczenia kurierskiego, lub przesyłki pocztowej rejestrowanej doręczeń dokonuje się na adresy podane przez Zarejestrowanych Użytkowników w trakcie rejestracji, bądź późniejszej aktualizacji danych. Wszelkie konsekwencje prawne wynikłe z podania nieprawidłowych danych lub istnienia danych nieaktualnych obciążą tego Zarejestrowanego Użytkownika, którego dotyczą, w szczególności w zakresie uznania przesyłki za doręczoną.

§ 11 Prawa autorskie i prawo własności przemysłowej

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Platformy, w tym do logo Platformy, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) są chronione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez przepisy prawa autorskiego.

§ 12 Klauzula salwatoryjna

12.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne lub nieważne strony przyjmują, że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego. Jeżeli okaże się, iż którekolwiek postanowienia Regulaminu jest niezgodne z przepisami prawa to w miejsce zapisu nieważnego zastosowanie znajdują właściwe przepisy, a pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 13 Prawo właściwe i sąd właściwy

13.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem jest zawsze prawo polskie.

13.2. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

13.3. Postanowienia § 13 ust. 13.2 nie obowiązują w stosunku do Zarejestrowanego Użytkownika, który jest Konsumentem, a od 1 stycznia 2021 roku również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej niniejszą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli umowa ta nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarce ujawnionego w CEIDG.

Zarząd dlugi.info S.A.


Załącznik nr 1 - Cennik

Załącznik nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych


Zobacz cennik i regulamin dla ofert wystawionych od 19.09.2023 do 08.04.2024
Zobacz cennik i regulamin dla ofert wystawionych od 26.02.2021 do 19.09.2023
Zobacz cennik i regulamin dla ofert wystawionych od 25.05.2017 do 26.02.2021
Zobacz cennik i regulamin dla ofert wystawionych od 10.04.2017 do 24.05.2018
Zobacz cennik i regulamin dla ofert wystawionych od 01.01.2014 do 10.04.2017
Zobacz cennik i regulamin dla ofert wystawionych do 31.12.2013